Kaasomandi müük

Kaasomand on kinnisvara omandiõiguse vorm, kus üks kinnisvara kuulub mitmele omanikule. Iga kaasomanik omab kaasomandis osa vastavalt tema panusele vara ostmisel. Kaasomandi müük on keerulisem kui tavalise kinnisvara müük, kuna kõik kaasomanikud peavad müügiga nõustuma.

Enne kaasomandi müüki peavad kaasomanikud kokku leppima müügitingimustes, nagu hind ja müügitingimused. Kui kaasomanikud ei suuda kokkuleppele jõuda, võib müügiprotsess edasi lükkuda või isegi ebaõnnestuda.

Kui kaasomandi müük on saanud heakskiidu kõigilt kaasomanikelt, tuleb müügitehingud notariaalselt vormistada. Notariaalselt tuleb fikseerida ka kõik müügitingimused ja kaasomandi kasutamise korrad.

Kaasomandi müügi protsess võib olla keeruline ja aeganõudev, kuid see võib olla ka kasulik, kui kaasomanikud on kokku leppinud müügitingimustes ja müügiprotsess on sujuvalt läbi viidud.

Kaasomandi Suurus ja Osad

Kaasomandi olemasolu tähendab seda, et mitu isikut omavad ühte ja sama vara. Kaasomandi suurus ja osad on olulised, sest need määravad, kui suur osa kaasomandist kuulub igale kaasomanikule.

Mõtteline Osa

Kaasomandi suurus jaguneb mõtteliseks osaks ja reaalosadeks. Mõtteline osa on iga kaasomaniku õigus kaasomandi kasutamiseks. Mõtteline osa on kaasomandist eraldatav ja võõrandatav. Mõtteline osa on kaasomandi jagamise korral kõigile kaasomanikele võrdselt jagatav.

Reaalosad

Reaalosad on kaasomandi füüsilised osad, mida saab eristada ja mida saab kasutada eraldi. Reaalosad on näiteks korterid, maatükid, hooned ja muud kinnisvaraobjektid. Reaalosade suurus määrab, kui suur osa kaasomandist kuulub igale kaasomanikule.

Kaasomandi müügil tuleb arvestada kaasomandi suuruse ja osadega. Kui kaasomand jagatakse, siis tuleb mõtteline osa jagada võrdselt kõigile kaasomanikele. Reaalosade jagamisel tuleb arvestada nende suurust ja väärtust. Kaasomandi müügiga kaasneb kaasomandi suuruse ja osade muutmine vastavalt uutele omanikele.

Kaasomandi Tehingud

Kaasomandi müümine või ostmise tehing on oluline samm kinnisvara omanike jaoks. Kaasomandi müügi ja ostmise tehingud on seotud mitme seadusega, millest olulisemad on asjaõigusseadus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus.

Eelisostuõigus

Kaasomandi müügi tehingute puhul on oluline arvestada eelisostuõigusega, mida omavad kaasomanikud. Eelisostuõigus tähendab seda, et kui üks kaasomanik soovib müüa oma kaasomandi osa, siis peab ta sellest teavitama teisi kaasomanikke. Teised kaasomanikud omavad seejärel õigust osta müüdav kaasomandi osa samadel tingimustel nagu väljapakutud ostuhind ja müügitingimused.

Notariaalne Kasutuskord

Kaasomandi müügi ja ostmise tehingute puhul on oluline koostada notariaalne kasutuskord, mis sätestab kaasomandi kasutamise ja haldamise korda. Notariaalne kasutuskord on vajalik selleks, et vältida tulevikus tekkinud vaidlusi kaasomanike vahel. Notariaalne kasutuskord peab olema kooskõlas seadustega ja kinnistusraamatusse kantud.

Kaasomandi müügi ja ostmise tehingute puhul on oluline pöörduda notari poole, kes aitab koostada müügi- või ostulepingu ning notariaalse kasutuskorra. Notar kontrollib ka, et tehing vastaks seadustele ja määrustele ning kantakse kinnistusraamatusse.

Kaasomandi Kasutamine ja Piirangud

Kaasomandi kasutamine on määratletud kaasomanike vahel sõlmitud kokkulepetega. Kui kokkulepet ei ole, siis kasutatakse kaasomandit vastavalt kaasomandi olemusele ja otstarbele ning üldisele heale tavale.

Kasutuskorra määramiseks võib kaasomanike kokkuleppele lisaks vajadusel pöörduda ka kohtu poole. Kohtulahendi alusel määratakse kasutuskord vastavalt kaasomandi olemusele ja otstarbele ning kaasomanike huvidele.

Kaasomandi kasutamisel tuleb arvestada ka piirangutega. Näiteks ei tohi kaasomandi kasutamine häirida teisi kaasomanikke ega kahjustada kaasomandit tervikuna. Samuti on keelatud kasutada kaasomandit vastuolus kehtivate seaduste ja heade tavade ning üldtunnustatud moraalipõhimõtetega.

Kui kaasomandis oleva asja kasutamine või käsutamine ühe kaasomaniku poolt kahjustab teist kaasomanikut, võib viimane pöörduda kohtusse. Kohtu otsuse alusel võib kaasomandi kasutuskorda muuta või kehtestada uusi piiranguid.

Kaasomandi Väärtus

Kaasomandi väärtuse määramine on oluline samm kaasomandi müügi protsessis. Kaasomandi väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu kinnisvara asukoht, seisukord, suurus, kasutusotstarve ja turuolukord.

Kaasomandi väärtuse määramiseks tuleks kaasata professionaalne hindaja, kes hindab kinnisvara turuväärtust ja arvestab kaasomandi osa suurust ja kasutusotstarvet. Hindaja hindab kaasomandi osa vastavalt sellele, kui palju see annab õigust kinnisvara kasutamisele.

Kui kaasomandis olev kinnisvara on korter, siis tuleks arvestada ka korteri seisukorra ja remondivajadusega. Kui kaasomandis olev kinnisvara on metsamaa või põllumaa, siis tuleks arvestada ka maa seisukorra, kasvukoha ja kasutusotstarbega.

Kaasomandi väärtuse määramisel tuleks arvestada ka kaasomandi osa suurust. Kui kaasomandis on mitu omanikku, siis tuleks kaasomandi osa väärtus määrata vastavalt omaniku osa suurusele kogu kaasomandis.

Kaasomandi Kohustused ja Võlad

Kaasomandi omanikel on vastutus jagada kõiki kulusid vastavalt nende omandi suurusele. See hõlmab ka kõiki võlgu, mis on kaasomandiga seotud, nagu näiteks laenud ja maamaksud. Võlad võivad olla seotud kaasomandi enda või kaasomandi poolt kasutatava vara, näiteks kinnisvara, hoolduse ja remondiga.

Võlaõigusseadus sätestab, et kaasomanikud on vastutavad kõigi kaasomandiga seotud kohustuste eest. See hõlmab kaasomandi poolt võetud laene. Kui üks kaasomanik ei täida oma kohustusi, võib see mõjutada teisi kaasomanikke, kuna võlad tuleb jagada proportsionaalselt vastavalt omandi suurusele.

Kui kaasomandil on laen, peavad kõik kaasomanikud tagama, et laen oleks makstud õigeaegselt. Kui laen ei ole õigeaegselt makstud, võib see kaasa tuua hüpoteegi sundmüügi. Kohus võib sundida kaasomanikke müüma kinnisvara, et maksta võlad.

Maamaks on veel üks kohustus, mis on seotud kaasomandiga. Maamaksu suurus sõltub kinnisvara väärtusest ja asukohast. Kõik kaasomanikud peavad tasuma oma osa maamaksust vastavalt omandi suurusele. Kui maamaksu ei maksta õigeaegselt, võib see kaasa tuua trahve ja võimaliku sundmüügi.

Kaasomandi Vaidlused ja Lahendused

Kohtuvaidlus

Kaasomand võib viia erinevate arusaamatuste ja vaidlusteni, mis võivad omakorda kaasa tuua kohtuvaidluse. Kohtuvaidluse korral tuleb arvestada mitmete teguritega, mis võivad mõjutada vaidluse lahendamist. Näiteks võib kohtuvaidlus olla pikaajaline ja kulukas ning võib viia ka ebameeldivate tagajärgedeni, nagu kaasomandi müügi edasilükkamine.

Kohtuvaidluse lahendamiseks on oluline leida kogenud ja pädev advokaat, kes suudab aidata kaasomandi omanikel leida parima lahenduse. Samuti on oluline mõista, et kohtuvaidlus ei pruugi alati olla parim lahendus ning alternatiivseid lahendusi, nagu vahendus või lepitus, tuleks kaaluda.

Jagamine

Kaasomandi jagamine võib olla keeruline ja tülikas protsess, kuid see on sageli vajalik, et vältida tulevikus tekkivaid probleeme. Jagamise protsessi käigus tuleb arvestada mitmete teguritega, nagu kaasomandi väärtus ja kasutusotstarve, ning leppida kokku jagamise tingimused.

Jagamise protsessi käigus võivad tekkida erinevad arusaamatused ja tülid, mis võivad mõjutada jagamise kulgu. Sellistel juhtudel on oluline leida kompromiss ja leida lahendus, mis rahuldaks kõiki kaasomanikke.

Kaasomandi Kindlustus

Kaasomandi kindlustus on oluline, et kaitsta korteriomanike ühisomandis olevaid osi. Kindlustus katab selliseid osi nagu välisseinad, katus, rõdud, välisaknad, vundament, kandvad siseseinad, vahelaed, trepikojad, keldrid, pesuköögid, liftid ja korstnad. Korteriomanike kaasomandi kindlustus kaitseb korteriomanikke kahjude eest, mis võivad tekkida nende ühisomandis olevate osade kahjustumisel.

Korteriomanikud peaksid oma kaasomandi kindlustuspoliisi hoolikalt läbi vaatama, et veenduda, et kõik nende ühisomandis olevad osad on korralikult kindlustatud. Korteriomanikud peaksid ka uurima, millised kahjud on kindlustatud ja millised mitte. Näiteks võivad mõned kindlustuspoliisid katta ainult loodusõnnetuste, nagu tormide ja üleujutuste põhjustatud kahjusid.

Kaasomandi kindlustuspoliisi valimisel peaks korteriomanik kaaluma mitmeid tegureid, sealhulgas kindlustusandja mainet, kindlustusmaksete suurust ja kindlustuskaitse ulatust. Lisaks peaks korteriomanik uurima kindlustusandja poolt pakutavaid lisateenuseid, nagu näiteks vargusevastast kaitset.

Kaasomandi Müük Eri Tüüpi Kinnisvaras

Korteriomand

Kaasomandi müük korteriomandis on üsna levinud, kuna korterid on populaarsed elamispinnad. Korteriomandis kaasomandi müümisel on oluline teada, et kaasomandis oleva korteriomandi müümisel müüakse ainult mõttelist osa korterist. Korteriomandi kaasomandi müügi korral on vaja koostada kaasomandi leping ja sõlmida notariaalne müügileping.

Majad

Kaasomandi müük majades on samuti levinud. Kaasomandi müük majades on tihti seotud maja korruste müügiga. Oluline on teada, et maja kaasomandi müümisel müüakse ainult mõttelist osa majast. Maja kaasomandi müügi korral on vaja koostada kaasomandi leping ja sõlmida notariaalne müügileping.

Põllumaad

Kaasomandi müük põllumaadel on populaarne maapiirkondades. Põllumaa kaasomandi müümisel müüakse ainult mõttelist osa kinnisasjast. Põllumaa kaasomandi müügi korral on vaja koostada kaasomandi leping ja sõlmida notariaalne müügileping.

Pööning

Kaasomandi müük pööningul on samuti levinud. Pööningu kaasomandi müümisel müüakse ainult mõttelist osa elamispinnast. Pööningu kaasomandi müügi korral on vaja koostada kaasomandi leping ja sõlmida notariaalne müügileping.

Kaasomandi müük eri tüüpi kinnisvaras on seotud kaasomandi lepingu koostamise ja notariaalse müügilepingu sõlmimisega. Kaasomandi müügi korral on oluline teada, et müüakse ainult mõttelist osa kinnisasjast.

Mitme Omanikuga Kinnisvara

Mitme omanikuga kinnisvara ehk kaasomand on kinnisvara, mille omandiõigus kuulub kahele või enama isikule. Selline kinnisvara võib olla korter, maja, talu, metsamaa või põllumaa. Omanikele kuulub kinnisvara osa, mis on määratud kasutusotstarbe või asukoha järgi. Kõik omanikud omavad võrdset õigust kasutada ühist vara, nagu näiteks trepikoda, hoov, parkla jne.

Mitme omanikuga kinnisvara müümine võib olla keeruline, kuna mitu omanikku peab olema nõus müügiga ja nende osakaalud tuleb kindlaks määrata. Kui kõik omanikud ei ela Eestis, võib müügiprotsess veelgi keerulisemaks muutuda.

Pärijad võivad olla kaasomanikud, kui nad päranduseks saavad kaasomandis oleva kinnisvara. Sellisel juhul peavad pärijad otsustama, kas nad soovivad kinnisvara säilitada või müüa.

Kaasomanikud saavad omavahel kokku leppida, kuidas ühist vara kasutatakse ja kuidas kinnisvara hooldamine ja remont jagunevad. Notariaalne kasutuskord näitab ära, milline osa kinnisasjast on ühe või teise kaasomaniku ainukasutuses ning millised osad kinnistust jäävad ühiskasutusse.

Enne kaasomandis oleva kinnisvara müüki tuleb kontrollida kõik andmed kinnisvara kohta kinnistusraamatust üle, et seal oleks ka õiged omanikud. Kui kinnistusraamatus on vanad kanded ja kirjas veel varasemad omanikud, tuleb kõigepealt need dokumendid ja andmed korda teha.

Kaasomandi Õigused ja Kohustused

Kaasomand on kinnisvara omandivorm, kus mitu isikut omavad ühte kinnisvaraobjekti. Iga kaasomanik omab kinnisvara mõttelist osa, mis võib olla võrdne või erinev teiste kaasomanike omatavatest osadest. Kaasomandi müügi korral on oluline teada kaasomandi õigusi ja kohustusi.

Omandiõigus

Kaasomandi müügi korral on oluline teada, et kaasomandi müük on võimalik ainult mõttelise osa müügina. Kaasomandi müügi korral ei lähe kogu kinnisvaraobjekt ühele ostjale, vaid tema osa kaasomandist. Kaasomandi müügi puhul tekib ostjal ja müüjal kaasomand. Kaasomandi müügi korral on oluline teada, et kaasomaniku mõtteline osa kaasomandist ei ole seotud kindla kinnisvaraobjekti osaga.

Isikuõigused

Kaasomandi müügi korral on oluline teada, et kaasomanikul on õigus kasutada kinnisvaraobjekti vastavalt seadusele ja kaasomandi kokkuleppele. Kaasomandi müügi korral on oluline teada, et kaasomanikul on õigus nõuda kaasomandi lõpetamist, kui kaasomandi kasutamine on takistatud või kahjustatud teise kaasomaniku poolt.

Pangaõigused

Kaasomandi müügi korral on oluline teada, et kaasomandi müügi korral on võimalik kaasata pank kinnisvaraobjekti finantseerimiseks. Pank võib anda laenu kaasomanikele, kui kõik kaasomanikud on nõus laenu võtmisega ja kui kaasomandi kokkulepe seda võimaldab. Laenu võtmisel peavad kaasomanikud tagama laenu tagasimaksmise vastavalt laenulepingule.

Kokkuvõte

Kaasomandi müük on võimalik ainult mõttelise osa müügina. Kaasomandi müügi korral tekib ostjal ja müüjal kaasomand. Kaasomandi müügi korral on oluline teada kaasomandi õigusi ja kohustusi ning kaasomandi kasutamise kokkulepet. Kaasomandi müügi korral on võimalik kaasata pank kinnisvaraobjekti finantseerimiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub kaasomandi müük?

Kaasomandi müük toimub kõikide kaasomanike nõusolekul. Müügihinna ja kaasomandi osade jagamise osas tuleb saavutada kokkulepe. Tavaliselt tehakse müügileping notari juures ning seejärel kantakse uus omanik kinnistusraamatusse.

Millised on kaasomandi seaduslikud alused?

Kaasomandi seaduslikud alused on sätestatud Asjaõigusseaduses. Kaasomand tekib siis, kui kaks või enam isikut omandavad ühe asja. Kaasomandi osa suurus määratakse kindlaks kaasomanike kokkuleppega.

Millised on kaasomandi omandamise kulud?

Kaasomandi omandamise kulud sõltuvad mitmest tegurist, sealhulgas kaasomandi objekti väärtusest, müügihinnast, notaritasudest ja riigilõivudest. Täpsema ülevaate saamiseks soovitame pöörduda notari poole.

Kuidas toimub kaasomandi jagamine?

Kaasomandi jagamine toimub kõikide kaasomanike nõusolekul. Kui kaasomanikud ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, võib kaasomandi jagamiseks pöörduda kohtusse.

Millised on kaasomandi haldamise kohustused?

Kaasomandi haldamise kohustused jagunevad kõikide kaasomanike vahel võrdselt. Kaasomandi haldamise kohustuste hulka kuuluvad kaasomandi objekti korrashoid, remontimine ja kindlustamine.

Kuidas lahendada kaasomandiga seotud vaidlusi?

Kaasomandiga seotud vaidlused tuleks lahendada võimalikult kiiresti ja rahumeelselt. Kui kaasomanikud ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, võib vaidluse lahendamiseks pöörduda kohtusse.