Lageraie

Lageraie on oluline metsamajanduse tegevus, mille käigus eemaldatakse piiritletud alalt enamik puid. Lageraie on üks raieviis, mida kasutatakse metsa majandamisel. Lageraie tulemusel tekib raiesmik, mis on oluline metsa uuendamiseks. Ökoloogilise majandamise korral eelistatakse lageraiele valikraiet, kus raiutakse ainult valitud puid.

Lisaks lageraiele ja valikraiele on olemas ka teisi raieviise, nagu sanitaarraie, mille käigus raiutakse haigeid ja kahjustatud puid, ning harvendusraie, mille käigus eemaldatakse liiga tihedalt kasvavaid puid.

Metsaseadus

Metsaraie on reguleeritud Eesti metsaseadusega. Metsaseadus sätestab metsa majandamise põhinõuded ning metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus ja metsamajanduse hea tava järgimine.

Metsaseadus keelab lageraie looduskaitsealadel ning määrab piirangud raieks teatud ajaperioodidel. Lisaks on metsaomanikel kohustus teha metsauuendustöid pärast raie tegemist, et tagada metsa jätkusuutlikkus ja tulevaste põlvkondade metsakasutuse võimalus.

Raie Tüübid

Metsade majandamisel kasutatakse erinevaid raie tüüpe, mis aitavad tagada metsade jätkusuutlikkuse ja tervise ning ka kohalike majanduslike vajaduste rahuldamise. Järgnevalt tutvustame kõige levinumaid raie tüüpe Eestis.

Valikraie

Valikraie on raie tüüp, kus eemaldatakse vaid osa puistust. See tähendab, et raiutakse ainult valitud puud, mis on kas liiga vanad, haiged või kahjustatud. Valikraie on ökoloogiliselt säästlikum kui lageraie, sest säilivad vanad puud, mis on olulised elupaigaks paljudele metsaelanikele. Samuti aitab valikraie säilitada metsa struktuuri ja mitmekesisust.

Sanitaarraie

Sanitaarraie on raie tüüp, mis tehakse haiguste või kahjurite tõttu kahjustatud puistus. Sanitaarraie eesmärk on vältida haiguste ja kahjurite levikut ning säilitada metsa tervist. Sanitaarraie käigus eemaldatakse haigestunud või kahjustatud puud ning vajadusel ka nende ümbruses olevad puud.

Harvendusraie

Harvendusraie on raie tüüp, mida kasutatakse noores metsas, et anda tervislikele puudele rohkem ruumi ja valgust. Harvendusraie käigus eemaldatakse osa noortest puudest, nii et alles jäävad tugevad ja terved puud, mis saavad kasvada ja areneda. Harvendusraie aitab tagada metsa tervise ning suurendab metsa majanduslikku väärtust.

Valgustusraie

Valgustusraie on raie tüüp, mida kasutatakse vanas metsas, et anda puudele rohkem valgust ja võimaldada nooremate puude kasvu. Valgustusraie käigus eemaldatakse osa vanadest puudest, nii et alles jäävad terved ja tugevad puud, mis suudavad jätkuvalt kasvada ja vilja kanda. Valgustusraie aitab säilitada metsa struktuuri ja mitmekesisust.

Uuendusraie

Uuendusraie on raie tüüp, mida kasutatakse metsa uuendamiseks. Uuendusraie käigus eemaldatakse enamik puistul kasvavatest puudest, et anda võimalus uutele puudele kasvada. Seemnepuudeks jäetakse hea tüvevormi, kitsa ja pika elusvõra, kiire kasvu ja hea tervisliku seisundiga puud. Uuendusraie on oluline, et tagada metsade jätkusuutlikkus ja säilitada metsade majanduslik väärtus.

Turberaie

Turberaie on raie tüüp, mida kasutatakse turba kaevandamisel. Turberaie käigus eemaldatakse turba kaevandamiseks vajalikud puud ning pärast kaevandamist taastatakse ala uuesti metsaga. Turberaie on oluline, et tagada turba kaevandamise jätkusuutlikkus ning säilitada metsade majanduslik väärtus.

Metsa Majandamine

Metsa majandamine on oluline tegevus, mis tagab metsa jätkusuutlikkuse ja kasvutingimuste parandamise. Metsa majandamiseks on mitmeid viise, millest üks on lageraie. Lageraie on metsa majandamisel raie viis, mille korral eemaldatakse piiritletud alalt enamik puid. Lageraie tulemusel tekib raiesmik. Ökoloogilise majandamise korral eelistatakse lageraiele valikraiet.

Metsa Uuendamine

Metsa uuendamine on oluline tegevus, mis tagab metsa järelkasvu ja alusmetsa arengu. Metsa uuendamiseks on mitmeid viise, millest olulisemad on noorendik, istutus ja külvi.

Noorendik

Noorendik on metsa uuendamise viis, mille korral raiutakse metsast välja vanad puud ning jäetakse alles noored puud. Noorendiku eesmärk on tagada metsa järelkasvu ja alusmetsa areng.

Istutus

Istutus on metsa uuendamise viis, mille korral istutatakse uusi taimi metsa. Istutus tagab metsa järelkasvu ning võimaldab kasvatada soovitud metsamaterjali.

Külvi

Külvi on metsa uuendamise viis, mille korral külvatakse metsa uusi taimi. Külvi abil saab metsa uuendada kiiremini kui istutamise või noorendiku abil.

Hooldusraied

Hooldusraied on oluline tegevus, mis tagab metsa kasvutingimuste parandamise. Hooldusraied hõlmavad endas erinevaid tegevusi nagu harvendusraied, sanitaarraied ja valgustusraied.

Harvendusraied

Harvendusraied on metsa hooldamise viis, mille korral raiutakse metsast välja osa puid, et jätta alles tugevamad ja paremini kasvavad puud. Harvendusraied tagavad metsa kasvutingimuste parandamise ning võimaldavad kasvatada soovitud metsamaterjali.

Sanitaarraied

Sanitaarraied on metsa hooldamise viis, mille korral raiutakse metsast välja haiged, kuivavad või ohtlikud puud. Sanitaarraied tagavad metsa tervise ning ohutuse.

Valgustusraied

Valgustusraied on metsa hooldamise viis, mille korral raiutakse metsast välja osa puid, et tagada ülejäänud puudele piisavalt päikesevalgust. Valgustusraied tagavad metsa kasvutingimuste parandamise ning võimaldavad kasvatada soovitud metsamaterjali.

Metsa majandamine on oluline tegevus, mis tagab metsa jätkusuutlikkuse ja kasvutingimuste parandamise. Metsa majandamiseks on mitmeid viise, millest olulisemad on lageraie, metsa uuendamine ja hooldusraied.

Metsa Kaitse

Looduskaitseala

Metsa majandamisel looduskaitsealadel tuleb järgida erinevaid nõudeid, et tagada metsa säilimine ja kaitsta seal elavaid liike. Lageraie on tavaliselt looduskaitsealadel keelatud, kuid mõnel juhul võib see olla vajalik. Sellisel juhul tuleb enne raie alustamist teha metsauuendus- ja metsakaitseekspertiis ning järgida selle tulemuste põhjal määratud tingimusi.

Kraaviservad

Kraavid on olulised metsa kuivendamiseks, kuid nende ääres tuleb olla ettevaatlik, et raie käigus ei kahjustataks kraaviservade taimestikku. Samuti tuleb jälgida, et kraavid ei ummistuks raie käigus tekkinud okste ja oksaraagudega.

Teeservad

Metsateede ääres tuleb samuti olla ettevaatlik, et raie käigus ei kahjustataks teeservade taimestikku. Lisaks tuleb jälgida, et raie käigus ei tekiks ohtlikke olukordi teede kasutajatele. Vajadusel tuleb teha enne raiet metsakaitse- ja metsauuendusekspertiis ning järgida selle tulemusi.

Puude Mahavõtmine

Puude mahavõtmisel tuleb järgida metsa majandamise eeskirja ning tagada metsa jätkusuutlikkus. Lageraie on üks metsa majandamise raievormidest, kuid ökoloogilise metsamajanduse korral eelistatakse valikraiet. Enne raiet tuleb teha metsakaitse- ja metsauuendusekspertiis ning järgida selle tulemusi. Vajadusel tuleb kaaluda ka metsa uuendamist.

Metsa Tervis

Surnud Puud

Metsas leiduvad surnud puud on tavaline nähtus ja nende olemasolu ei pruugi olla tingimata halb metsa tervise seisukohalt. Surnud puud võivad olla kasulikud, kuna nende lagunemisel vabanevad toitained, mis on vajalikud teiste taimede kasvuks. Samas võivad liiga paljud surnud puud metsas olla märk suuremast probleemist, nagu näiteks haiguste või kahjurite levikust.

Tüvemädanik

Tüvemädanik on metsa tervise seisukohalt üks olulisemaid probleeme. See on seenhaigus, mis mõjutab puu tüve alust osa ja võib põhjustada puu surma. Tüvemädaniku esinemist metsas võib näidata puude koor, mis võib olla pragunenud või mädanenud. Kui tüvemädanik on levinud suurele hulgale puudele, võib see märkimisväärselt mõjutada metsa tervist.

Juurepessu Kahjustus

Juurepessu kahjustus on veel üks metsa tervise probleem, mis võib põhjustada puude surma. See on putukakahjustus, mis mõjutab puude juuri ja häirib nende vee ja toitainete imendumist. Juurepessu kahjustuse esinemist metsas võib näidata puude närtsimine ja lehtede kollaseks muutumine.

Tormiheide

Tormiheide on metsa tervise probleem, mis tekib tugevate tuulte tagajärjel. Tormiheide võib põhjustada puude murdumist ja juurte väljatulemist maapinnast. See võib häirida metsa ökosüsteemi ja mõjutada teiste taimede kasvu.

Lumemurd

Lumemurd on veel üks metsa tervise probleem, mis tekib raskete lumekoguste tagajärjel. Lumemurd võib põhjustada puude murdumist ja oksade katkemist. See võib mõjutada metsa tervist ja häirida ökosüsteemi.

Üldiselt on metsa tervise seisukohalt oluline jälgida erinevaid probleeme nagu surnud puud, tüvemädanik, juurepessu kahjustus, tormiheide ja lumemurd. Nende probleemide esinemisel võib olla märk suuremast probleemist, mis võib mõjutada metsa tervist ja ökosüsteemi.

Metsa Majandamise Majanduslik Külg

Tulu

Metsa majandamisel on üks peamine eesmärk tulu teenimine. Tulu teenimiseks on vaja teha õigeid otsuseid raiemahtude, raietähtaegade ja hindade osas. Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud teeniksid oma metsadest võimalikult suurt tulu, samal ajal säilitades metsa jätkusuutlikkuse.

Raiemaht

Raiemaht on üks olulisemaid tegureid, mida tuleb arvestada metsa majandamisel. Raiemahtu määrates tuleb arvestada metsa seisukorda, metsa kasvukiirust ja metsaomaniku eesmärke. Meie eesmärk on tagada, et raiemaht oleks optimaalne nii metsaomaniku kui ka metsa seisukorra seisukohalt.

Tasu

Metsaomanikud teenivad metsa majandamiselt tulu ka raiutasu kaudu. Raiutasu määr sõltub raiutava puidu kogusest, puidu kvaliteedist ja turuolukorrast. Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud teeniksid oma metsadest võimalikult suurt tulu ka raiutasu kaudu.

Boniteediklass

Boniteediklass on metsa kvaliteedi hindamiseks kasutatav skaala, mis määrab kindlaks metsa kasvukiiruse ja seega ka raiemahtude suuruse. Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud saaksid oma metsade boniteediklassi õigesti hinnata ja vastavalt sellele oma metsi majandada.

Raielangid

Raielangid on metsa majandamisel olulised, kuna need määravad kindlaks raiutava puidu koguse ja kvaliteedi. Meie eesmärk on tagada, et raielangid oleksid õigesti valitud ja et raiutav puit vastaks metsaomaniku ootustele.

Kokkuveoteed

Kokkuveoteed on teed, mida mööda raiutud puit metsast välja veetakse. Meie eesmärk on tagada, et kokkuveoteed oleksid korralikult planeeritud ja ehitatud, et tagada puidu ohutu ja tõhus transport.

Oksad

Oksad on metsa majandamisel olulised, kuna need mõjutavad raiutava puidu kvaliteeti. Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud teeksid õigeid otsuseid oksade eemaldamise osas, et tagada raiutava puidu kvaliteet.

Ladvad

Ladvad on samuti metsa majandamisel olulised, kuna need mõjutavad raiutava puidu kvaliteeti. Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud teeksid õigeid otsuseid ladvade eemaldamise osas, et tagada raiutava puidu kvaliteet.

Tüvepuit

Tüvepuit on metsa majandamisel kõige väärtuslikum osa. Meie eesmärk on tagada, et raiutav puit oleks kvaliteetne ja vastaks metsaomaniku ootustele.

Majandusmets

Majandusmets on mets, mida majandatakse eesmärgiga teenida tulu. Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud saaksid oma majandusmetsi optimaalselt kasutada, et teenida võimalikult suurt tulu

Korduma Kippuvad Küsimused

Kas Lageraie on metsa majandamisel kõige efektiivsem viis?

Lageraie on üks metsaraie liikidest, mida kasutatakse peamiselt uuendusraie korral. Ehkki lageraiet peetakse üldiselt tõhusaks, sõltub selle efektiivsus mitmest tegurist, nagu metsa tüüp, metsa seisund, raiutava ala suurus ja muud.

Millised on Lageraie plussid ja miinused?

Lageraiet peetakse tõhusaks, kuna see võimaldab korraga raiuda suure ala, mis omakorda võimaldab metsa kiiremat uuendamist. Samuti on see odavam kui mõned teised metsaraie meetodid. Siiski võib lageraie negatiivselt mõjutada metsa ökosüsteemi ja põhjustada mulla erosiooni ning vee kvaliteedi halvenemist.

Kuidas Lageraie mõjutab metsa ökosüsteemi?

Lageraie võib mõjutada metsa ökosüsteemi negatiivselt, sest see eemaldab suure osa metsa biomassist ja võib põhjustada mulla erosiooni ning vee kvaliteedi halvenemist. Samuti võib lageraie muuta metsa struktuuri ja vähendada elupaiku paljudele loomadele ja taimedele.

Millised on alternatiivid Lageraiele?

Alternatiivid Lageraiele hõlmavad valikraiet, mis võimaldab raiuda ainult valitud puid, ja kahjustamata jätmise meetodit, mis hõlmab metsa uuendamist ilma puude raiumiseta. Mõlemad meetodid on ökoloogilisemad kui lageraie, kuid võivad olla kallimad ja aeganõudvamad.

Kas Lageraie on lubatud riigimetsas telkimise piirkonnas?

Lageraie on lubatud riigimetsas, kuid see sõltub telkimise piirkonnast. Mõnedel aladel võib lageraie olla keelatud, kuna need on kaitsealad või muudel põhjustel.

Kuidas saab tagada, et Lageraie ei kahjusta metsa tervist?

Lageraie võib mõjutada metsa tervist negatiivselt, kuid selle mõju saab vähendada, kui raiutakse ainult valitud puid ja jäetakse alles säilik- ja seemnepuud. Samuti on oluline järgida metsa majandamise eeskirju ja võtta arvesse metsa ökosüsteemi eripärasid.