Metsa raieluba

Raieloa Taotlemine

Metsaomanikud peavad enne raietööde alustamist taotlema raieluba. Raieluba on dokument, millega määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg. Raieloa kehtivus on kuni üks aasta, kuid juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist. Raieluba väljastatakse tasuta ning selle taotlemine on kohustuslik, kui soovitakse raiuda metsa, mille pindala on üle 0,1 hektari.

Raieloa taotlemiseks tuleb esitada metsateatis Keskkonnaametile vähemalt 30 päeva enne raietööde alustamist. Metsateatis on dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

Keskkonnaamet ja Metsaomanik

Keskkonnaamet on riigiasutus, mis tegeleb looduskaitse ja keskkonnaalaste küsimustega. Keskkonnaametil on oluline roll metsa raieloa taotlemisel ja menetlemisel. Metsaomanikud peavad esitama Keskkonnaametile metsateatise vähemalt 30 päeva enne raietööde alustamist. Keskkonnaamet menetleb metsateatised ning väljastab raieloa.

Metsaomanikud peavad enne raietööde alustamist veenduma, et neil on kehtiv raieluba ning et raietööd vastavad raieloa tingimustele. Metsaomanikud peavad tagama, et raietööd toimuvad vastavalt kehtivatele seadustele ja normidele ning et raietööd ei kahjusta keskkonda ega teisi metsaomanikke.

Metsa- ja Maaõigused

Metsa- ja Maaomanik

Metsa- ja Maaõigused on olulised metsaomanikele, kes soovivad raietöid teha. Metsaomanikul on õigus oma metsa majandada vastavalt seadustele ja määrustele. Metsaomanikul on õigus ka metsa raieõiguse müügiks ja kasutamiseks sõlmida lepinguid.

Kui metsaomanikul on soov teha raietöid, siis peab ta esitama Metsateatise Keskkonnaametile. Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

Metsaomanikul on õigus oma metsa kasutada vastavalt metsaseadusele. Metsaseadus reguleerib, millal ja kuidas metsa majandada tohib. Metsaomanikul on õigus müüa oma metsa raieõigust ja kasutamise õigust.

Maaomanikul on õigus oma kinnistut kasutada vastavalt maaseadusele. Maaseadus reguleerib, millal ja kuidas kinnistut kasutada tohib. Kinnistu omanikul on õigus müüa oma kinnistu kasutamise õigust.

Metsandus ja Metsamajandus

Metsandus ja metsamajandus on olulised valdkonnad Eesti majanduses ja keskkonnas. Meie metsad on meie looduslikud varad, mida tuleb säästlikult kasutada, kaitsta ja majandada.

Metsamajanduskava ja Metsateatis

Metsamajanduskava on dokument, mis kirjeldab metsa majandamise eesmärke ja tegevusi. See sisaldab informatsiooni metsa seisundi, kasvukohatingimuste, metsa kasutamise ja majandamise kohta. Metsamajanduskava koostamise kohustus on metsaomanikul. Metsamajanduskava koostamisel tuleb arvestada kehtivate õigusaktidega ja kohalike omavalitsuste arengukavadega.

Metsateatis on dokument, mis on vajalik metsaomanikule raietööde teostamiseks. Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile enne raietööde alustamist. Metsateatises tuleb esitada informatsioon metsa asukoha, pindala, puuliikide ja raiemahtude kohta. Metsateatis menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

Metsaseadus ja Õigusaktid

Metsaseadus reguleerib metsade majandamist, kasutamist ja kaitset Eestis. Seaduse eesmärk on tagada metsade säästlik kasutamine ja kaitse ning metsaomanike õiguste ja huvide kaitse. Metsaseadus kehtestab nõuded metsamajanduskavade koostamisele, metsateatiste esitamisele ja raietegevusele.

Lisaks metsaseadusele kehtivad ka teised õigusaktid, mis reguleerivad metsandust ja metsamajandust. Näiteks on olulised metsanduslikud õigusaktid metsaseaduse rakendusaktid, looduskaitseseadus, veeseadus ja jäätmeseadus.

Raietööd ja Uuendusraie

Raiemaht ja Läbimõõt

Raietööde tegemiseks on metsaomanikul vaja esitada Metsateatis Keskkonnaametile. Raiemaht lülitatakse aruandesse, kui raietööd on alustatud ja selle kohta koostatud vähemalt üks töö vastuvõtmise akt või on koostatud kasvava metsa müügiarve. RMK metsaraie statistiline aruanne sisaldab ka raadamiste ja sanitaarraiete mahtusid ning ebaseaduslike raiete mahtude arvestust, mida on tehtud reformimata riigi metsamaal.

Raiemaht sõltub metsa seisundist, selle vanusest ja läbimõõdust. Raietööde tegemisel tuleb arvestada, et raiutakse vaid küpseid ja valmivaid puid, et tagada tulevikus metsa jätkusuutlikkus. Raiemahtu arvutatakse tihumeetri järgi ja see sõltub raiutava puuliigi ja puu läbimõõdu järgi. Tihumeetri hind võib erineda sõltuvalt piirkonnast ja puuliigist.

Uuendusraie ja Metsauuendusplaanid

Uuendusraie on vajalik metsa uuendamisel ja hooldamisel. Uuendusraie hulka kuuluvad lage- ja turberaie. Uuendusraie käigus raiutakse maha vanad puud ja valmistatakse ette maa uue metsa istutamiseks. Metsauuendusplaanid koostatakse selleks, et tagada metsa jätkusuutlikkus ning tagada, et metsaomanikul oleks selge ülevaade oma metsa seisundist ja tulevikuplaanidest.

Metsauuendusplaanid sisaldavad teavet metsa seisundi kohta, sh metsa vanus, puuliigid, puistu tihedus ja läbimõõt. Plaanid sisaldavad ka teavet metsakasvatuse eesmärkide kohta, nagu näiteks metsa majandamise eesmärgid ja metsa kasutamise viisid. Metsauuendusplaanid on olulised, kuna need aitavad metsaomanikul oma metsa paremini hoida ja kasvatada.

Metsakasvatus ja Metsakonsultatsioon

Metsakasvatustööd

Metsakasvatus on oluline osa metsa majandamisest. Meie kogenud metsakonsultandid aitavad metsaomanikul valida õige metsakasvatustööde strateegia, mis vastab tema eesmärkidele ja metsa seisundile. Meie metsakasvatus spetsialistid suudavad anda soovitusi, kuidas teha metsakasvatustöid nii, et metsa elujõulisus ja tervis oleksid tagatud.

Metsakasvatustööde hulka kuuluvad metsa uuendamine, noorendamine, harvendamine ja hooldamine. Uuendamise puhul on oluline valida õige metsakasvatusmeetod, mis sobib konkreetse metsa jaoks. Noorendamisel tuleb aga arvestada metsa tulevikuperspektiiviga ning valida sobivad puuliigid ja -sortid, mis tagavad metsa jätkusuutlikkuse.

Metsamajandamise Konsultatsioon

Metsamajandamise konsultatsioon on oluline osa metsa majandamisest. Meie metsakonsultandid aitavad metsaomanikul koostada metsamajandamiskava, mis annab tervikliku ülevaate kogu metsast ja aitab metsaomanikul teha teadlikke otsuseid metsa majandamiseks järgneva 10 aasta jooksul.

Metsamajandamiskava koostamisel arvestame metsaomaniku soovide ja eesmärkidega ning võtame arvesse metsa seisundit ja keskkonnatingimusi. Meie metsakonsultandid annavad soovitusi, kuidas teha metsakasvatustöid nii, et metsa väärtus säiliks pikema aja jooksul.

Meie metsakonsultandid on kogenud spetsialistid, kes tunnevad metsandusvaldkonda põhjalikult ning suudavad anda metsaomanikule vajalikku nõu ja abi. Meie eesmärk on aidata metsaomanikul teha teadlikke otsuseid metsa majandamisel ning tagada metsa jätkusuutlikkus ja elujõulisus.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas saada erametsa kaarti?

Erametsa kaardi saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti poole ning esitada taotlus. Erametsa kaart on metsaomanikele tasuta ning see annab ülevaate metsamaa seisundist ning võimaldab teha paremaid otsuseid metsa majandamisel.

Kuidas kontrollida väljastatud raielubade arvu?

Väljastatud raielubade arvu saab kontrollida Metsaregistrist, mis on riiklik andmebaas metsamaa kohta. Metsaregistris on kogu metsamaa kohta käiv info ning see annab ülevaate ka väljastatud raielubade arvust.

Milline on metsaregistri roll metsanduse valdkonnas?

Metsaregister on oluline tööriist metsanduse valdkonnas, kuna see annab ülevaate metsamaa kohta ning võimaldab teha paremaid otsuseid metsa majandamisel. Metsaregistris on info metsamaa kohta, sh metsamaa omanikud, metsakasvatusplaanid, raielubade andmed jne.

Kuidas saada ülevaadet kehtivatest raielubadest erametsas?

Kehtivatest raielubadest erametsas saab ülevaate Metsaregistrist. Metsaregistris on kogu metsamaa kohta käiv info ning see annab ülevaate ka väljastatud raielubade arvust ning kehtivatest raielubadest erametsas. Vajadusel saab pöörduda ka Keskkonnaameti poole ning küsida täiendavat infot.