Metsaraie

Metsaraie ja raietööde korraldamine on oluline osa metsamajandusest üle Eesti. Meie kogemused ja teadmised võimaldavad meil pakkuda kvaliteetset teenust, mis vastab kõikidele seaduslikele nõuetele ja tagab metsa säästliku ja loodussõbraliku majandamise.

Metsaraie on puude ja põõsaste langetamine koos sellega kaasnevate eel- ja järeltöödega. Raie jaguneb lõppraieks (lageraie ja turberaie) ja vahekasutusraieks (hooldusraie ja sanitaarraie). Lõppraie eesmärk on metsa uuendamine ja raiutava puidu saamine, samas kui vahekasutusraie eesmärk on metsa hooldamine ja kasvatamine.

Metsaraie korraldamine algab ettevalmistavate tegevustega. Esmalt märgib metsaraie korraldaja metsaeraldisel raiealad, puude või okste külge seotud värviliste lintidega. Näiteks: punasega – lageraieala, rohelisega – harvendusraieala jne. Lintide sõlmimisel jälgitakse seda, et sõlm jääks alati raiutava ala poole.

Metsaraie ja raietööde korraldamisel tuleb arvestada ka metsa kaitse- ja kasutuspiirangutega. Näiteks on kaitsealadel raie keelatud või piiratud ning metsa majandamisel tuleb arvestada ka looduskaitseseaduse nõuetega. Meie meeskond on koolitatud ja omab vajalikke teadmisi, et tagada kõikide seaduslike nõuete täitmine.

Raietööde Tüübid

Raietööde korraldamisel on oluline teada, millist tüüpi raietööd on vaja teostada. Eesti metsades on erinevaid raietööde tüüpe, millest igaühel on oma eesmärk ja meetod. Järgnevalt anname ülevaate erinevatest raietööde tüüpidest.

Lageraie

Lageraie on üks levinumaid raietööde tüüpe Eesti metsades. Selle eesmärk on raiuda kogu metsamaa ja müüa saadud puit. Lageraie sobib hästi noore metsa raiumiseks, kus puud on ühtlase vanuse ja suurusega. Lageraie käigus raiutakse kõik puud, mille järel jäetakse metsamaale tühi ala.

Hooldusraie

Hooldusraie eesmärk on säilitada metsa tervis ja kasvutingimused. Selle käigus raiutakse metsast välja kõik kahjustatud ja haiged puud ning vajadusel ka liiga tihedad või ebatervislikud puud. Hooldusraie aitab metsa kasvatada tugevaks ja vastupidavaks.

Harvendusraie

Harvendusraie on raietööde tüüp, mida kasutatakse metsa kasvatamisel. Selle käigus raiutakse välja osa puudest, et jätta alles tugevamad ja tervislikumad puud. Harvendusraie aitab metsa kasvatada ühtlasemaks ja tihedamaks.

Uuendusraie

Uuendusraie on raietööde tüüp, mida kasutatakse uue metsa kasvatamiseks. Selle käigus raiutakse metsamaalt kõik puud ning istutatakse uued puud. Uuendusraie aitab luua uut metsa ja parandada metsamaa kvaliteeti.

Valgustusraie

Valgustusraie on raietööde tüüp, mida kasutatakse noore metsa hooldamiseks. Selle käigus raiutakse välja osa puudest, et jätta alles tugevamad ja tervislikumad puud. Valgustusraie aitab parandada noore metsa kasvutingimusi.

Sanitaarraie

Sanitaarraie on raietööde tüüp, mida kasutatakse haigete ja kahjustatud puude eemaldamiseks metsast. Sanitaarraie aitab säilitada metsa tervist ning parandada kasvutingimusi.

Turberaie

Turberaie on raietööde tüüp, mida kasutatakse turba kaevandamiseks. Selle käigus raiutakse metsamaalt kõik puud ning kaevandatakse turvast. Turberaie mõjutab metsamaad ning seetõttu on oluline selle käigus korralikult jälgida keskkonnaalaseid nõudeid.

Raietööde Korraldamine

Meie ettevõte on spetsialiseerunud metsaraie ja raietööde korraldamisele üle Eesti. Meie kogenud spetsialistid on valmis aitama Teid kõigis raietöödega seotud küsimustes ning tagama, et kogu protsess toimub efektiivselt ja keskkonnasäästlikult.

Raiemaht Ja Tehnika

Enne raietööde alustamist on oluline kindlaks teha raiemaht ning valida sobiv raietehnika. Meie spetsialistid aitavad Teil määrata raiemahtu ning valida õige raietehnika vastavalt metsa seisundile. Meie kasutuses on kaasaegne raietehnika ning meie töötajad on koolitatud selle kasutamiseks.

Seemne- Ja Säilikpuud

Metsaraie käigus on oluline jälgida ka seemne- ja säilikpuude säilitamist, et tagada metsa taastumine ja jätkusuutlikkus. Meie spetsialistid oskavad määrata, millised puud sobivad seemne- ja säilikpuudeks ning kuidas neid korralikult säilitada.

Võsalõikus

Lisaks raietöödele pakume ka võsalõikusteenust. Võsalõikus on oluline metsa tervise seisukohalt ning aitab tagada metsa kasvu ja arengut. Meie spetsialistid oskavad määrata, millal on õige aeg võsalõikuseks ning millist tehnikat selleks kasutada.

Metsamaterjali Müük

Metsaraie ja raietööde korraldamisel on üks oluline aspekt metsamaterjali müük. Pakume metsaomanikele võimalust müüa oma raiutud metsamaterjali meie kaudu. Meie eesmärk on tagada metsaomanikele õiglane hind ja kvaliteetne teenus.

Me ostame erinevat tüüpi metsamaterjali, sealhulgas palke, paberipuitu ja küttepuitu. Me hindame metsamaterjali vastavalt selle kvaliteedile ja sortimendile ning pakume selle eest õiglast hinda. Meie kogenud spetsialistid tegelevad metsamaterjali hindamise ja ostuga, tagades sellega metsaomanikele kiire ja mugava teenuse.

Meie eesmärk on tagada, et müüdud metsamaterjal saaks võimalikult suure väärtuse. Seetõttu teeme koostööd erinevate puidutööstustega, et tagada metsamaterjali kvaliteetne töötlemine ja kasutamine. Meie kaudu müüdud metsamaterjal on garanteeritult keskkonnasõbralik ja vastab kõigile kehtestatud nõuetele.

Metsaomaniku Õigused Ja Kohustused

Metsaomanikul on õigus oma metsa majandada vastavalt metsaseadusele. Meie kui metsaomaniku kohustus on tagada, et metsa majandamisel järgitakse seadusega kehtestatud nõudeid.

Metsaomaniku õigused hõlmavad muuhulgas raieõiguse müüki, mille tulemusena lähevad õigused ja kohustused üle uuele omanikule. Samuti on metsaomanikul õigus müüa raiutud puid, kuid seejuures tuleb järgida seadusega kehtestatud piiranguid.

Metsaomaniku kohustuste hulka kuulub esitada Keskkonnaametile metsateatis kavandatavate raiete kohta. Metsateatise esitamine on vajalik, et tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus ning kaitsta metsa ökosüsteemi.

Lisaks on metsaomaniku kohustus tagada raiete läbiviimisel keskkonnakaitse nõuete täitmine. See tähendab näiteks, et raietööde käigus tuleb vältida metsa kahjustamist ning tagada, et raiutud puid ei jäeta metsa alla lagunema.

Raieõiguse võõrandamise korral lähevad õigused ja kohustused üle uuele omanikule. Raieõiguse ost võimaldab metsaomanikul teenida tulu raiutavast metsast, kuid samal ajal tuleb tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus.

Metsaseadus Ja Metsateatis

Metsaraie ja raietööde korraldamisel on oluline järgida Eesti metsaseadust ja esitada vastav metsateatis. Metsaseadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale tekitatud kahju hüvitamist. Seadus sätestab vastutuse metsaseaduse rikkumise eest ning määrab kindlaks metsaomaniku kohustused.

Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mida metsaomanik peab esitama Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris. Metsateatis tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne raietööde alustamist ning see peab sisaldama teavet raiutava metsa kohta, raiutava puidu kogusest ja kvaliteedist ning raietööde ajast.

Metsateatis on oluline dokument, mis tagab metsa säästva majandamise ning keskkonna kaitse. Metsateatise esitamine on kohustuslik ning selle täitmata jätmine võib kaasa tuua trahvi või muud karistust. Seetõttu on oluline metsaomanikel järgida metsaseadust ning esitada õigeaegselt korrektne metsateatis.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

RMK on Eesti riigile kuuluv metsaettevõte, mis tegeleb riigimetsa majandamise ja kaitsega. Meie eesmärgiks on tagada jätkusuutlik metsakasutus ning säilitada metsade mitmekesisus ja ökoloogiline tasakaal.

RMK haldab üle 30% Eesti metsadest ning meie peamised tegevusvaldkonnad on metsauuendus, metsahooldus, metsaraie ja puidu müük. RMK metsandustegevused on suunatud nii majandusliku kasu saamisele kui ka keskkonnakaitsele.

Metsaraie on üks olulisemaid RMK tegevusvaldkondi. RMK eesmärk on tagada metsade säästlik kasutamine ning puiduvaru pidev taastumine. RMK raietegevus on suunatud eelkõige noore metsa kasvatamisele ning vanade metsade hooldamisele.

RMK metsaraie statistiline aruanne sisaldab kõikide metsaseaduses nimetatud raieliikide kohta statistilisi andmeid, sealhulgas uuendusraie aastamahtu, lageraiete ja turberaietena tehtud raiete summaarset mahtu ning raadamiste ja sanitaarraiete mahte. Samuti ebaseaduslike raiete mahtusid, mida on tehtud reformimata riigi metsamaal.

Kui soovid rohkem teada saada RMK tegevusest ja metsaraie korraldamisest, külasta kodulehte rmk.ee.

Metsamajandus Eestis

Eesti metsamajandus on oluline majandusharu, mis annab tööd paljudele inimestele ja aitab kaasa riigi majanduskasvule. Meie eesmärk on tagada säästev metsamajandus, mis hõlmab metsa kasvatamist, kasutamist, korraldamist ja kaitset.

Metsamajanduskava on oluline dokument, mis aitab meil saavutada säästva metsanduse eesmärke. Metsamajanduskava koostamisel arvestame metsa seisundit, kasvutingimusi, metsaomaniku soove ja riigi metsanduspoliitikat. Metsamajanduskava aitab meil planeerida metsa kasutamist ja korraldamist ning tagada metsa jätkusuutlikkus tulevikus.

Metsapõlv on oluline metsa kasvamise ja arengu protsess. Meie eesmärk on tagada metsapõlve jätkusuutlikkus ja tervislik kasvukeskkond metsale. Selleks teeme koostööd metsaomanikega ja pakume neile nõu ja abi metsa kasvatamisel ja hooldamisel.

Meie töö metsamajanduses hõlmab ka metsaraie korraldamist. Raietööde korraldamisel järgime kõiki seadusandlikke nõudeid ja tagame raiutava metsa taastumise tulevikus. Metsaraie on oluline tegevus, mis aitab tagada metsa tervisliku seisundi ning annab meile vajalikke ressursse, nagu puit ja biomass.

Raietööde Masinad

Raietööde masinad on olulised tööriistad metsaraie korraldamisel. Meie ettevõttes kasutame erinevaid masinaid, mis aitavad meil raietöid tõhusalt ja keskkonnasäästlikult läbi viia.

Harvester

Harvester on masin, mis on spetsiaalselt loodud puude langetamiseks ja lõikamiseks. Meie harvester on varustatud kvaliteetse lõikepeaga, mis võimaldab meil täpselt lõigata ja koguda kõik väärtuslikud puiduosad. Harvesteri lõikepea on kohandatav vastavalt erinevatele puuliikidele ja -suurustele, tagades sellega optimaalse tulemuse.

Forwarder

Forwarder on masin, mis vastutab raiutud puude transportimise eest. Meie forwarder on varustatud tugeva ja vastupidava raamiga, mis võimaldab meil vedada suuri koguseid puid korraga. Samuti on meie forwarder varustatud spetsiaalse kraanaga, mis võimaldab meil puud ohutult ja tõhusalt laadida.

Giljotiin

Giljotiin on masin, mis aitab meil raiutud puud tükeldada. Meie giljotiin on võimas ja tõhus, võimaldades meil töödelda suuri koguseid puid lühikese aja jooksul. Samuti on meie giljotiin varustatud spetsiaalse teraga, mis tagab puude tõhusa ja täpse tükeldamise.

Kontakt Ja Teenused

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset metsaraie ja raietööde korraldamise teenust üle Eesti. Oleme spetsialiseerunud metsamajandamisele ning meie meeskond koosneb kogenud metsaspetsialistidest, kes on valmis Teid aitama nii raietööde planeerimise kui ka läbiviimisega.

Pakume järgmisi teenuseid:

  • Metsaraie ja raietööde korraldamine
  • Raietööde planeerimine ja läbiviimine
  • Noorendike hooldusraied kuni 20-aastastes metsamassiivides
  • Metsa istutamine ja kultuuri hooldus
  • Puidu kokkuvedu esmasele laoplatsile ja transpordi puidu lõppostja juurde
  • Korraldame puidu kokkuveo esmasele laoplatsile ja transpordi puidu lõppostja juurde

Meie eesmärk on tagada, et Teie metsa majandamine oleks efektiivne ja keskkonnasõbralik. Meie spetsialistid kasutavad oma teadmisi ja kogemusi, et tagada parimad tulemused Teie metsa jaoks. Oleme valmis Teiega koostööd tegema ning leidma parimad lahendused Teie metsamajandamise probleemidele.

Metsaraie Mõju Atmosfäärile

Metsaraie mõjutab otseselt atmosfääri ning seega ka meie elukeskkonda. Metsaraie käigus vabaneb suures koguses süsinikdioksiidi, mis on üks peamisi kasvuhoonegaase. Samuti võib raietööde käigus tekkida tolmu, mis võib kahjustada inimeste tervist ja õhukvaliteeti.

Metsaraie mõju atmosfäärile on suuresti seotud ka metsade võimega siduda süsinikku. Metsad on üks suuremaid süsiniku sidujaid ning raietööde käigus vabaneb suur hulk süsinikku atmosfääri. Seega on oluline, et raietööde käigus pööratakse tähelepanu ka metsade taastumisele ning uute puude istutamisele.

Samuti võib metsaraie mõjutada ka kohalikku kliimat. Metsad mõjutavad otseselt õhuniiskust ning raietööde käigus võib muutuda ka piirkonna kliima. Seega on oluline, et raietööde käigus arvestatakse ka piirkonna kliimatingimustega ning võetakse meetmeid, et kliima ei muutuks liigselt.

Metsaraie Mõju Rohumaale

Metsaraie võib mõjutada rohumaad erineval viisil. Kui raiutakse metsa, mis asub rohumaade läheduses, võib see mõjutada rohumaade bioloogilist mitmekesisust ja tootlikkust. Samuti võib metsaraie mõjutada vee kvaliteeti ja kogust, mis mõjutab omakorda rohumaade kasvu ja taimestiku koostist.

Üks võimalik mõju on metsaraiega kaasnev mullastiku häirimine. Raiutud metsamaa pinnas võib muutuda tihedamaks ja vähem läbilaskvaks, mis võib vähendada vee imendumist ja suurendada erosiooni. See võib omakorda mõjutada rohumaade tootlikkust, kuna vesi ja toitained ei jõua taimedeni nii tõhusalt.

Samuti võib metsaraie mõjutada rohumaade bioloogilist mitmekesisust. Kui raiutud metsamaa asub lähedal rohumaadele, võib see mõjutada putukate, lindude ja teiste loomade populatsioone, kes sõltuvad metsa ökosüsteemist. Kuid samal ajal võib metsaraie ka luua uusi elupaiku teistele liikidele, kes eelistavad avatud maastikke.

Lisaks võib metsaraie mõjutada ka vee kvaliteeti ja kogust. Metsad mängivad olulist rolli vee reguleerimisel, mis mõjutab omakorda rohumaade kasvu ja taimestiku koostist. Kui metsa raiutakse liiga palju või valesti, võib see mõjutada vee kvaliteeti ja kogust, mis võib omakorda mõjutada rohumaade tootlikkust.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on Eesti metsaraie seadused ja nõuded?

Metsaraie ja raietööde tegemisel peab järgima Eesti seadusi ja nõudeid. Näiteks peab raietööde tegemiseks olema olemas kehtiv metsateatis ning raietööd peavad toimuma vastavalt kehtivatele keskkonnakaitse nõuetele. Lisaks kehtivad piirangud, mis määravad, millal ja kus raietöid teha saab. Rohkem infot metsaraie seaduste ja nõuete kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Millised on metsaraiega seotud keskkonnamõjud?

Metsaraie võib mõjutada metsa ökosüsteemi ja selle elanikke. Näiteks võib raietööde tulemusena kaduda metsaelupaikade mitmekesisus ning häiruda metsaelanike elupaigad. Samuti võib raietööde käigus tekkinud muldade erosioon mõjutada lähedalasuvaid veekogusid. Seetõttu on oluline järgida keskkonnasäästliku metsamajandamise põhimõtteid ning teostada raietöid vastavalt kehtivatele keskkonnakaitse nõuetele.

Kuidas korraldada metsaraie ja raietöid keskkonnasäästlikult?

Metsaraie ja raietööde korraldamisel on oluline arvestada metsa ökosüsteemi ja selle elanikega. Näiteks võib valida alternatiivseid raiemeetodeid, mis võimaldavad metsaelupaikade säilimist. Lisaks on oluline teostada raietöid vastavalt kehtivatele keskkonnakaitse nõuetele ning võtta arvesse metsa taastumise aega ja protsesse. Rohkem infot keskkonnasäästliku metsamajandamise kohta leiab Metsaühistu kodulehelt.

Millised on metsaraie ja raietööde ohutusnõuded?

Metsaraie ja raietööde tegemisel on oluline järgida ohutusnõudeid. Näiteks tuleb tagada tööde teostamine vastavalt kehtivatele ohutus- ja tervisenõuetele ning kasutada isikukaitsevahendeid. Lisaks tuleb tagada, et raietööde alal ei viibiks teisi inimesi ning et raietööde käigus ei tekiks ohtlikke olukordi.

Kuidas planeerida ja koordineerida metsaraie ja raietöid?

Metsaraie ja raietööde planeerimisel ja koordineerimisel on oluline arvestada erinevate faktoritega, nagu näiteks metsa kasvukohatüüp, metsaomaniku eesmärgid ning kehtivad seadused ja nõuded. Samuti on oluline teostada raietöid vastavalt kehtivatele keskkonnakaitse nõuetele ning tagada ohutusnõuete järgimine. Rohkem infot metsaraie ja raietööde planeerimise ja koordineerimise kohta lei